Biography

Xing Zhong Li

Xing Zhong LiXing Zhong Li, Professor Emeritus in Department of Physics at Tsinghua University, Beijing CHINA.

Publications